Elsinco Budapest Kft.

Az ELSINCO Budapest Kft. adatkezelési tájékoztatója és adatvédelmi nyilatkozataAz ELSINCO Budapest Kft. adatkezelési tájékoztatója és adatvédelmi nyilatkozata

Szeretnénk tájékoztatni arról, hogy milyen adatokat gyűjtünk Önről (az Ön "személyes adatairól"), mire használjuk, kivel osztjuk meg és, hogy Önt milyen jogok illetik meg ezekkel kapcsolatban.

1.) ADATLELTÁR

1.1. Az általunk gyűjtött személyes adatok tartalma:

 1. név, beosztás,
 2. cégnév, részleg, fizikai és postai cím,
 3. e-mailcím, telefon-, mobiltelefon és faxszám,
 4. információ a termékek vagy szolgáltatások vásárlásáról
 5. szakmai információk, érdeklődési körök (optikai távközlés, rádiókommunikáció, stb.),
 6. kereskedelmi információk (szerződések, stb.)

1.2. Az általunk gyűjtött személyes adatok forrásai:

Termékeink és szolgáltatásaink értékesítése és reklámozása kapcsán, illetve egyéb üzleti kapcsolat során különböző módokon juthatunk az Ön személyes adataihoz, elsősorban az alábbi módokon:

 1.  részünkre átadott névjegykártyák alapján,
 2. rendezvényeinken történt regisztráció során,
 3. honlapunkon vagy beszállítóink honlapján történt érdeklődés, regisztráció, továbbá az olyan információ, amit Ön a weboldalunk látogatásával szolgáltat (például kapcsolattartási űrlapokon keresztül);
 4. árajánlatkérések, szerződések során megosztott személyes adatok,
 5. közösségi médiából és nyilvánosan elérhető adatbázisokból (pl. Ön cégének honlapja, Facebook, LinkedIn, stb.).
 6. Az általunk üzemeltetett honlapok böngészése esetén log file-ok vagy cookie-k útján is személyes adatokhoz juthatunk a weblapok használatával és egyes technikai jellemzőkkel kapcsolatban.

2.) Az adatkezelések célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy felvehessük Önnel a kapcsolatot, tájékoztassuk a technikai, technológiai újdonságainkról, árajánlatot küldhessünk, rendezvényeinkre szóló meghívót juttassunk el Önhöz, továbbá, hogy válaszolhassunk az Öntől érkező különféle megkeresésekre (érdeklődés, katalóguskérés stb.) akár személyesen, akár telefonon vagy az interneten keresztül. Személyes adatainak kezelése jogos érdekünk érvényesítéséhez szükséges, az Ön beleegyezése vagy a termékeink és szolgáltatásaink értékesítéséhez fűződő megalapozott érdekünk alapján. Ennek lényege, hogy az üzleti tevékenységünkhöz szükséges kommunikáció bonyolításával kapcsolatos érdekünk elsőbbséget élvez, és érdemben nem korlátozza az Ön érdekeit vagy alapvető jogait és szabadságát.
Felhívjuk figyelmét, hogy egyes adatkezeléseknek egyidejűleg több célja és jogalapja is lehet. Ezekben az esetekben az adatokat mindaddig kezeljük, amíg akár egyetlen jogalap is fennáll.

3.) Az Ön hozzájárulása

Azokban az esetekben, ahol az adatkezelési tevékenységhez az Ön hozzájárulása szükséges, Ön mindenkor jogosult a hozzájárulás visszavonására. A hozzájárulás visszavonása nem fogja befolyásolni az olyan adatkezelés jogszerűségét, amely az Ön hozzájárulásán, vagy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatokon alapult, annak visszavonása előtt.

4.) Az adatok tárolásának helye

Személyes adatait elektronikusan, alapvetően a saját vagy a megbízásunkból üzemeltetett szervereken tároljuk, papír alapon pedig székhelyünkön és esetleges telephelyeinken vagy más helyiségeinkben, illetve esetlegesen irattárolással megbízott adatfeldolgozónknál.

5.) Az adatkezelések időtartama

Minden adatkezelésünkre irányadó, hogy az adatok kezelésének, illetve megőrzésének idejét az adatkezelés célja határozza meg. Ha több cél is vonatkozik valamelyik adatra, akkor minden esetben a hosszabb megőrzési idő érvényesül.
Ha az adatkezelés az Ön beleegyezésén (például részünkre átadott névjegykártyán, rendezvényünkön való regisztráción vagy hírlevélre való feliratkozáson, stb.) alapszik, akkor az adatokat addig kezeljük, amíg Ön vissza nem vonja hozzájárulását vagy ha az adatkezelés célja ennél korábban megvalósul és nincs további adatkezelési cél, akkor a cél megvalósulásáig.
Adatait az ügyfélkapcsolat, ill. egyéb jellegű kommunikáció időtartama alatt kezeljük.
Ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges, akkor az adatokat az ügyfélkapcsolat fennállása alatt, majd a szerződés vagy az ügyfélkapcsolat megszűnése után az általános elévülési ideig, azaz 5 évig kezeljük.
Bármely esetben azonban, ha jogszabály kötelezővé teszi számunkra egyes dokumentumok megőrzését, akkor az azokban foglalt személyes adatokat az adott jogszabályban előírt megőrzési idő alatt tároljuk. Ezekben az esetekben a jogszabályi kötelezettségünk teljesítése az adattárolás jogalapja függetlenül attól, hogy az adott adatkezelésre más jogalap fennáll-e.
Ilyen jogszabályi előírást tartalmaz többek közt
• a számviteli törvény(azaz a 2000. évi C. tv.) az ún. számviteli bizonylatokra (pl. számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat, stb.), melyeket 8 évig vagyunk kötelesek megőrizni, illetve
• az adózás rendjéről szóló törvény (azaz a 2017. évi CL. tv.) az adóügyi bizonylatokra, melyeket az adó megállapításához való jog elévüléséig kell megőriznünk.
6.) Az Ön jogai a GDPR szabályozás alapján

Önt az adatkezeléssel kapcsolatban az itt felsorolt jogok illetik meg. Ezeket a jogokat Önnek 2018. május 25-étől a GDPR (azaz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete) illetve a magyar adatvédelmi törvény (rövidítve Infotv., azaz az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény) biztosítja.

6.1. Kérvényezheti a személyes adataihoz történő hozzáférést;
Ez lényegében tájékoztatást jelent arról, hogy milyen adatokat kezelünk Önről.
Ön jogosult arra, hogy másolatot kapjon a kezelt személyes adatokból. A másolat készítése első alkalommal ingyenes, a további másolatokért az adminisztratív költségeinken alapuló díjat számíthatunk fel. Ha elektronikus úton nyújtott be kérelmet, joga van ahhoz, hogy az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kapja meg (pl. PDF vagy Word dokumentumként).
6.2. Személyes adatainak helyesbítésére;
6.3. Kérvényezheti a személyes adatainak törlését;
Ha a kérdéses adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapszik, akkor Önnek joga van arra, hogy bármikor visszavonja azt és arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat. Ez a jogosultság nem vonatkozik olyan adatkezelésekre, amik nem az Ön hozzájárulásán (tehát jogszabályon, szerződésen vagy jogos érdeken) alapulnak.
6.4. Korlátozhatja személyes adatainak kezelését;
6.5. Kérvényezheti, hogy az Ön személyes adatai olyan formában kerüljenek rögzítésre, amely átruházható Önre vagy más szervezetekre (hordozhatóság);
6.6. Tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen;
Ha az adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen. Ekkor az adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
6.7. Panaszt nyújthat be az illetékes felügyeleti szervnél.
Ha az Ön megítélése szerint a személyes adatok kezelése megsérti a GDPR-t vagy más adatvédelmi jogszabályt, javasoljuk, hogy elsőként velünk lépjen kapcsolatba annak érdekében, hogy felvetését minél gyorsabban és hatékonyabban megválaszolhassuk. Sérelem esetén panaszt tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

7.) Az Ön adatainak marketing célokból való felhasználása

Önnek választási lehetősége van személyes adatainak marketing és hasonló célokból általunk való felhasználását és megosztását illetőleg. Az Ön hozzájárulásával küldhetünk Önnek új technológiákról, új termékekről, szolgáltatásokról, eseményekről és promóciókról szóló információkat. Az értesítés többféle csatornán történhet: e-mailen, telefonon, SMS-ben, postai úton vagy közösségi médián keresztül. Célunk, hogy a felesleges információkkal ne zavarjuk, ezért az értesítéseket az Ön preferenciáira és a begyűjtött adatokra tekintettel alakítjuk.
Amennyiben jogszabály előírja, kérni fogjuk az Ön előzetes hozzájárulását. Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását ezen értesítésekkel kapcsolatban és leiratkozhat róluk. Amennyiben úgy dönt, hogy nem kíván reklámokról szóló értesítést kapni, a személyes adatai jelen Adatvédelmi Nyilatkozatban foglalt célokra -mint például az Önnel fennálló szerződéses viszony részeként adminisztrációs vagy tranzakciós célokra,vagy jogszabályi előírás alapján - továbbra is felhasználhatóak.

8.) Általunk megosztott információk

A fenti kezelési célok érdekében hozzáférhetővé tehetjük vagy megoszthatjuk az Ön személyes adatait:
 • Jogszabályi előírások alapján, jogi eljárásoknak való megfelelés érdekében és/vagy közigazgatási és kormányzati szervek kéréseire
 • A számunkra szolgáltatásokat és eszközöket nyújtó szolgáltatókkal és beszállítókkal;
 • Általunk meghatározott jogok és kötelezettségek végrehajtása érdekében; vagy
 • A saját jogaink védelme érdekében.
Személyes adatok harmadik féllel (például könyvelőiroda, beszállító partner, kalibráló-, javító szerviz, stb.) történő megosztása esetén megköveteljük, hogy az Ön személyes adatait minden jogi, szabályozási és szerződéses kötelezettségnek megfelelően kezeljék.
Az Ön adatai továbbításra kerülhetnek az EU/EGT területén kívüli olyan országba (Japán, USA-beli, vagy egyéb gyártók esetében), amely nem nyújt egyenértékű jogszabályi adatvédelmet.


9.) Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat frissítése

Jelen Adatvédelmi Nyilatkozatot honlapunkon frissíthetjük, a frissítésekről külön értesítést a továbbiakban nem küldünk. Jelen Adatvédelmi Nyilatkozattal kapcsolatos változások azok nyilvánosságra hozatalának időpontjában, vagy jogszabályi előírás alapján, más napon lépnek hatályba.

Utolsó frissítés: 2018. május 23.


A SÜTIK HASZNÁLATÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYZAT

A Webhely szolgáltatásainak fenntartása, fejlesztése, valamint a felhasználói élmény fokozása érdekében ún. sütiket (cookie-kat) használ. A Webhely használatával Ön elfogadja az oldal sütikre vonatkozó összes aktuális irányelvét, valamint adatvédelmi nyilatkozatát.


A sütik a böngésző által a felhasználó eszközére helyezett, kisméretű szöveges azonosítást és információgyűjtést végző állományok. A cookie egy egyedi számsorból áll, és elsősorban a weblapot letöltő számítógépek és egyéb eszközök megkülönböztetésére szolgál.


A Webhely látogatása során létrehozott sütik többféle kategóriába tartozhatnak:

- Alapműködést biztosító cookie-k: olyan sütik, amelyek nélkül a weboldal nélkülözhetetlen szolgáltatásai nem lennének képesek megfelelően működni.

- Teljesítményt növelő cookie-k: ezen cookie-k információkat gyűjtenek arról, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Például hogy melyek a leggyakrabban látogatott rovatok és a leglátogatottabb cikkek. Ezeket a cookie-kat a felhasználói élmény javításának és fenntartásának érdekében, statisztikai célokra használ fel weboldalunk.

- Funkcionális cookie-k: a cookie-k lehetővé teszik, hogy a weboldal megjegyezzen bizonyos korábban bevitt adatokat, például az Ön személyes beállításait.

- Targeting/hirdetési cookie-k: ezek a cookie-k segítenek abban, hogy hirdetési felületeinken keresztül olyan ajánlatokat juttathassanak el Önhöz, amelyek a leginkább megfelelnek érdeklődési köreinek. A fenti szolgáltatások biztosítása során a weboldal harmadik felekkel is együttműködhet, de számukra a Webhely személyes adatot csak a felhasználó előzetes értesítésével és beleegyezésével, vagy határozati utasítás esetén (pl. jogi szerv felszólítására) adhat ki.

A cookie-k által gyűjtött információkat a Webhely nem értékesíti, adja bérbe vagy terjeszti egyéb módon harmadik fél számára, kivéve azon szolgáltatások biztosításához szükséges mértékben, amely szolgáltatásokhoz Ön ezen információt előzetesen és önkéntesen megadta.

A Webhely független, harmadik felek felügyelete alá tartozó, és azok által fenntartott oldalakra mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Mivel a Webhely nem ellenőrzi az információk ilyen harmadik felek általi használatát, minden szóban forgó esetben a harmadik fél adatvédelmi irányelvének rendelkezései az irányadóak, amelyért a webhely felelősséget nem vállal, és jogilag felelősségre nem vonható.

A Webhely fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa jelen szabályzat bármely részét. Kérjük, hogy rendszeresen látogasson el erre az oldalra és tájékozódjon az esetleges változásokról. Amennyiben az Adatvédelmi irányelv változásainak közzétételét követően továbbra is használja ezt a weboldalt, az a változások és az aktuális irányelvek Ön általi elfogadásának minősül.


Az Ön számítógépét érintő sütik beállítását szabályozhatja böngészőjében, illetve a harmadik féltől származó sütikről és azok beállításairól az alábbi weboldalon tud tájékozódni: http://www.youronlinechoices.com/hu/ad-choices.

Akciós műszereink bemutatása, demóműszerek

Ajánlatkérés, bővebb információ termékeinkről

Kiállítások, bemutatók, kongresszusok

Elküldjük Önnek a negyedévente megjelenő ELSINCO hírlevelet

Hírlevél leiratkozás

A műszerek szervizelését és kalibrálását is vállaljuk

Tréningek, bérmérés, tanácsadás

Néhány együttműködő partnerünk.